GRUPPEARBEIDET: DEN NYE PLANETEN

 

Alle våre to-dagers kurs i menneskerettigheter for enslige mindreårige asylsøkere starter med gruppearbeidet “Den nye planeten”.

Før arbeidet starter, ønsker vi velkommen. Vi sier litt om Menneskerettighetsakademiet og hvem vi er. Vi forteller at akademiet er en frivillig organisasjon som gir opplæring i demokrati og menneskerettigheter til ulike grupper i inn- og utland. Når det gjelder unge asylsøkere, har vi gitt slik opplæring i mer enn ti år.

For at ungdommene skal føle seg trygge og frie i undervisningssituasjonen, understreker vi at vi ikke har noe med deres asylsaker å gjøre.

Vi forteller at kurset består av gruppearbeid, diskusjoner, korte innledninger og morsomme fysiske “energiladere”. Vi oppfordrer dem til å delta aktivt. I den utfordrende situasjonen de befinner seg, bør de benytte alle muligheter til å lære. Kunnskap som sitter i hodet og hjertet kan ingen ta fra dem.

Før vi går videre til gruppearbeidet, ber vi ungdommene si hva de heter og hvilket land de kommer fra.

De fleste kursene skjer på et transittmottak som er det første stedet der de enslige mindreårige asylsøkerne blir bosatt etter at de er kommet til Norge. Fordi de enda ikke har lært seg norsk, bruker vi tolk. Ofte er det to tolker på hvert kurs. Ved behov oversetter i tillegg en kursholder til engelsk. Noen ganger har enkelte ungdommer vært såpass lenge i landet, at de har lært seg litt norsk.

 

Introduksjon til gruppearbeidet

Det første som skjer etter introduksjonen, er gruppearbeidet “Den nye planeten”. Vi ber ungdommene følge nøye med på det som blir fortalt.

Kurslederen ber ungdommene forestille seg at Jorda er blitt ulevelig (kanskje etter en stor krig og/eller miljøkatastrofe) og at de har reist til en helt ny planet langt borte. Planeten er stor og ligner ganske mye på Jorda slik den var før. Landskapet er vakkert og naturen fruktbar. Det er et rikt dyreliv og masse fisk i det store havet.

Vi forteller at det ikke er noen andre mennesker på den nye planeten, men at de er de aller første. Om en stund vil det imidlertid komme mange flere: tusenvis, titusenvis, ja kanskje millioner av mennesker. Som de første, har imidlertid ungdommene i gruppen et privilegium: å bestemme hvilke regler som skal gjelde i samfunnet. Hvilke regler er nødvendige for at mennesker skal leve gode liv? Oppgaven er å lage ti regler.

Vi understreker at reglene ikke bare skal gjelde for dem i deres gruppe, men for alle som kommer til å bo på planeten.

 

Diskusjon i grupper og presentasjon i plenum

For å sikre så gode diskusjoner som mulig, deler vi ungdommene inn i grupper etter språk. De får en halvtimes tid til å bli enige om reglene og skrive dem ned på store ark. De kan også gi et navn til planeten. Når de er ferdige, møtes alle igjen i plenum der de ulike gruppene presenterer sine “planet”- regler.

På de flere hundre «grunnlovene» vi er blitt presentert for de siste årene, går noen regler igjen: vi skal respektere hverandre, det skal være trygghet, alle barn skal gå på skole, det skal være demokrati og likestilling mellom kvinner og menn.

Underveis i presentasjonene kan de andre deltakerne og kurslederne stille spørsmål. Av samtalene har vi forstått at ungdommenes valg av regler delvis er farget av deres personlige bakgrunner og opplevelser. Samtidig har reglene mye til felles med de universelle menneskerettighetene. Når presentasjonene er vel overstått, holder vi derfor et bilde-foredrag om prosessen der FN, etter Den andre verdenskrig, utarbeidet Verdenserklæringen om menneskerettighetene (1948).

Sammen med ungdommene trekker vi paralleller fra deres arbeid med å utforme “planet”- regler, til prosessen som det internasjonale samfunnet gikk gjennom da representanter fra statene forhandlet seg frem til de 30 artiklene i Verdenserklæringen. Målet er det samme: å sikre alle mennesker som lever på planeten gode liv.

Etter foredraget får ungdommene utdelt Verdenserklæring om menneskerettighetene på sitt eget språk. De skal nå gå tilbake i gruppene, lese erklæringen, og sammenligne med de reglene de selv utformet. Finnes det artikler i erklæringen som søker å oppnå det samme som deres egne “planet”-regler?

På en rekke av “planet”-plakatene på denne nettsiden, kan dere se noen tall ved siden av ungdommenes regler. Disse henviser til relevante artikler i Verdenserklæringen.

Gruppearbeidet er godt egnet til å formidle kunnskap om hva menneskerettigheter er og hvordan de kom til. Det er også egnet til å skape forståelse for menneskerettighetene som universelle verdier.

For lærere og andre som ønsker mer informasjon om gruppearbeidet, finnes en nærmere beskrivelse her.