SAMARBEIDSPARTNERE

Dokumentasjonsprosjektet “Den nye planeten” består av denne nettsiden og en vandreutstilling med tilhørende undervisningsmateriell.  Prosjektet er muliggjort gjennom samarbeid med flere aktører.

utstillingEidsvoll 1814 har vært en viktig samarbeidspartner på dette prosjektet siden 2017, og har blant annet  sørget for at det innsamlede materialet (“planet”-plakater, foto og film/intervjuer) oppbevares for fremtiden. Rodeo arkitekter har bidratt med kreative innspill i utviklingen av nettsiden, og er en sentral samarbeidspartner i utformingen av utstillingen.

Vi vil også rette en stor takk til de ansatte på mottakene på Mysen (Mysebu), i Asker (Hvalstad), på Sjøvegan, i Lunner, på Stord (Litlabø) og i Volda, som har bistått med god tilrettelegging for organisering av kurs. De tre førstnevnte mottakene har vi samarbeidet med gjennom en årrekke.

Avslutningsvis må vi selvsagt takke ungdommene. Uten deres engasjement og deltakelse, hadde ikke dette materiellet sett dagens lys. Tusen takk!

Finansiering

Midler fra Norsk Kulturfond ved Kulturrådet har muliggjort innsamlingen av materialet og utvikling av denne nettsiden. Vandreutstillingen er finansiert gjennom midler fra Kulturrådet og Fritt Ord, samt med egenandeler fra MRA og Rodeo arkitekter.

Med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB har MRA utviklet undervisningsmateriell for skoler, slik at elever og annen ungdom kan arbeide med temaene før, under og etter besøket i utstillingen. Formålet er å inspirere lærere og ungdomsarbeidere til å bruke Den nye planeten i opplæringen. Resultatet vil bli økt demokratisk kompetanse, inkludert kritisk tenkning og medvirkning i den offentlige samtalen, blant ungdom i Norge.

Sparebankstiftelsen har også gitt midler til visninger av vandreutstillingen i Østlandsområdet.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har vært en uvurderlig støttespiller gjennom mange år ved å ha tildelt midler til Menneskerettighetsakademiet for å organisere aktiviteter for ungdom på mottak. Uten denne støtten hadde verken nettside eller utstilling vært mulig.

OM SAMARBEIDSPARTNERE OG STØTTESPILLERE

Menneskerettighetsakademiet

Menneskerettighetsakademiet (MRA) er ideell stiftelse som ble etablert i 2008 med formål å skape økt respekt for menneskerettighetene i Norge og internasjonalt. Fundamentet er de internasjonale menneskerettighetene. Akademiet skal fremme enkeltmenneskets verdighet, styrke demokratiske prosesser, herunder fremme ytringsfriheten og bidra til utvikling av det sivile samfunn, med vekt på pluralisme, dialog og et flerkulturelt mangfold. MRAs viktigste virkemiddel er undervisning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Målgrupper er lærere, journalister, aktivister og andre med målbærende stemmer i samfunnet.  Også barn og unge, og sårbare grupper som asylsøkere/flyktninger er viktige grupper.

Se film om våre kurs for enslige mindreårige asylsøkere her.

Eidsvoll 1814

Eidsvollsbygningen er stedet der den norske Grunnloven ble skrevet og vedtatt i 1814. I dag er Eidsvoll 1814 en av Norges fremste nasjonalsymboler og en del av stiftelsen Norsk Folkemuseum. Museet rommer blant annet Eidsvollsbygningen med sidebygninger og parkområde, Wergelands Hus med Demokratisenteret for unge og utendørs utstillinger.

Eidsvoll 1814 har hovedansvar for “Nasjonalt museumsnettverk for demokrati og menneskerettigheter” . Nettverket samler museer og andre institusjoner som arbeider med demokrati- og menneskerettighetstemaer.

Les mer om Eidsvoll 1814 

Rodeo arkitekter

Rodeo er et tverrfaglig arkitektkontor med prosjekter innefor arkitektur, 
planlegging og samfunnsvitenskap, basert i Oslo. Rodeo består av arkitekter, urbanister og samfunnsvitere, samt et nettverk av samarbeidspartnere. I 2019 ble Rodeo kåret av Newsweek Momentum Awards til en av verdens 100 viktigste virksomheter innen miljøvennlig byutvikling.

Kulturrådet/ Norsk kulturfond

Norsk kulturråd gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Kulturrådet er en pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål. Formålet er å stimulere samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk, og å bidra til at kunst og kultur skapes, bevares, dokumenteres og gjøres tilgjengelig for flest mulig. Rådets hovedoppgave er å forvalte Norsk kulturfond. Rådet fordeler fondets midler ut fra faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med fondets formål. Rådet har ti medlemmer, oppnevnt av Kulturdepartementet for fire år av gangen. Les mer om Kulturrådet her.

Fritt ord

Fritt Ord er en allmennyttig privat stiftelse som arbeider for å fremme ytringsfrihet, offentlig debatt, kunst og kultur.Jens Assur: Retrospective and Masterclass Jens Assur (b. 1970, Jämtland,  Sweden) has a background as a journalist and photographer, and has received  several major national awards, such as 'Press Photographer of the Year' and  'Best News Photo of the ...

I vedtektene heter det: «Stiftelsen Fritt Ords fremste formål er å verne
om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord. Fritt Ord kan også støtte andre sider ved norsk kultur, i første rekke den del av kulturen som gjør bruk av ordet.»

Sparebankstiftelsen DnB

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten bidratt med over 6 milliarder kroner til allmennyttige formål.

Siftelsen bidrar til et bedre samfunn ved å støtte tiltak som:

  • Skaper møteplasser for tilhørighet (fellesskap)
  • Utløser dugnad og medvirkning (frivillighet)
  • Fremmer mestring og læring (ferdigheter)
  • Utvikler rollemodeller (forbilder)